Rekisteri- ja tietosuojaseloste, jalka- ja kauneushoitolapalvelut

Rekisteri- ja tietosuojaseloste, jalka- ja kauneushoitolapalvelut

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2023

 1. Rekisterin nimi
  Tmi Jaana Leskinen -yrityksen asiakasrekisteri
 2. Rekisterinpitäjä
  Tmi Jaana Leskinen , Ly 1474598-6

  Lönnrotinkatu 31, 00180 Helsinki
  jaanaleskinen@hotmail.com
  www.hyvaahuolta.fi
 3. Rekisterin yhteyshenkilö ja tietoturvavastaava
  Jaana Leskinen
  0400 357476
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Asiakasrekisteriin kerätään henkilötietoja asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitosuunnitelman laatimiseen, laskutusta varten. Henkilötietojen käsittely on tarpeellinen rekisteripitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. (GDPR 6 ja 9)
  Liikkeessä on myös käytössä Timma Oy:n tuottama ajanvaraus järjestelmä. (lisätietoja www.timma.fi).  Selvyyden vuoksi todetaan, että Timma Oy ei ole tässä kuvatun asiakasrekisterin ylläpitäjä vaan Tmi Jaana Leskinen on henkilötietojen käsittelijä.
 5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tai asiakkaan laillisen edunvalvojan tai hoitavan henkilökunnan (kotihoito) suostumuksella
 6. Rekisterin tietosisältö
  Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero. Asiakkaalle määrätyn laillisen edunvalvojan nimi ja yhteystiedot.
  Jalkahoidon turvallisen toteutuksen mahdollistamiseksi tarpeelliset esitiedot (terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset), havainnot, tutkimustulokset, ongelmat tai terveysriskit. Tiedot hoitosuunnitelmasta, hoidon toteutuksesta ja omahoito-ohjeista.
 7. Sääntömukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tiedot asiakkaalta tai hänen lailliselta edunvalvojalta tai kotihoidon henkilökunnalta. Hoitoa koskevat tiedot kerätään hoidon aikana omilla havainnoilla ja toiminnalla.
  Asiakasrekisteriin välittyy automaattisesti asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas tekee liikkeeseen ajanvarauksen Timma- palvelun kautta.
 8. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan lupaa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Henkilötietojen säilytysajat
  Henkilötietojen säilytysaika perustuu laissa ja asetuksessa säädettyihin säilytysaikoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (653/2000).
 10. Rekisterin suojaus ja säilytys
  Rekisteriin syntyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Rekisterin säilytysosoite: Lönnrotinkatu 31, 00180 Helsinki.
  Lisäksi Timma Oy:n työntekijöillä ja Timma-palvelun muille tietojenkäsittelijöille voi syntyä peruste käsitellä rekisterin henkilötietoja, jotta Timma palvelu voidaan tarjota liikkeelle ja sen asiakkaille asianmukaisella tavalla. Timma Oy:n työntekijät ja Timma-palvelun muut tietojenkäsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.
 11. Rekisteröidyn oikeudet
  Asiakkaalla tai laillisella edunvalvojalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on kirjattu.
  Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai postamista.
  Asiakkaalla on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
  Henkilörekisterissä henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin, jolloin rekisteröidyllä ei ole oikeutta saada rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietojaan.
  Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.