Rekisteri- ja tietosuojaseloste, Hyvää Huolta kotihoitopalvelut

Rekisteri- ja tietosuojaseloste, Hyvää Huolta kotihoitopalvelut

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2023

 1. Rekisterin nimi
  Hyvää Huolta Tmi Jaana Leskinen -yrityksen asiakasrekisteri
 2. Rekisterinpitäjä
  Hyvää Huolta Kotihoitopalvelu, Ly 3019635-8
  jaanaleskinen@hotmail.com
  www.hyvaahuolta.fi
 3. Rekisterin yhteyshenkilö ja tietoturvavastaava
  Jaana Leskinen
  0400 357476
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Asiakasrekisteriin kerätään henkilötietoja asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitosuunnitelman laatimiseen, laskutusta varten. Henkilötietojen käsittely on tarpeellinen rekisteripitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. (GDPR 6 ja 9)
 5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tai asiakkaan omaisen tai asiakkaan laillisen edunvalvojan suostumuksella.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Keräämme palveluita käyttäviltä asiakkailta, työnhakijoilta, työntekijöiltä sekä yhteistyökumppaneilta palveluiden tuottamisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja
  - etu- ja sukunimi
  - yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  - syntymäaika
  - omaisen yhteystiedot
  - mahdollisen laillisen edunvalvojan yhteystiedot
  - palvelukäynteihin liittyvät tiedot (palvelusuunnitelma, sisältö, hinnoittelu)
  - muut asiakkaan, työnhakijan, työntekijän itse antamat tiedot esim. asiakkuuteen, työsuhteeseen liittyvät toiveet, suostumukset, kiellot, rajoitukset
 7. Sääntömukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tiedot asiakkaalta, omaiselta tai asiakkaan lailliselta edunvalvojalta.
 8. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan lupaa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  Jaamme henkilötietoja Hyvää Huolta Kotihoitopalvelujen sisällä vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi.
 9. Henkilötietojen säilytysajat
  Hyvää Huolta Kotihoitopalvelu ei säilytä henkilötietoja pidempään, kuin on laissa säädetty tai pidempään, kuin palveluiden tarjoaminen edellyttää.
 10. Rekisterin suojaus ja säilytys
  Rekisteriin syntyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Rekisterin säilytysosoite: Lönnrotinkatu 31, 00180 Helsinki.
 11. Rekisteröidyn oikeudet
  Asiakkaalla, omaisella, laillisella edunvalvojalla, työnhakijalla tai työntekijällä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on kirjattu.
  Asiakkaalla, omaisella, laillisella edunvalvojalla, työnhakijalla tai  työntekijällä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Heillä on myös oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranoimaiselle.
  Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.